NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV stig attvall vetenskaplig sekreterare i SFD DEN 15 :e OKTOBER, 1996 vid 01 - tiden

NY KLASSIFIKATION AV DIABETES
Från 1997 har vi en ny klassifikation av sjukdomar,
ICD-10, som kommer att gälla på våra mottagningar
inom öppenvård och sjukhusmottagningar.
Specialistföreningen för allmänmedicin har gett
synpunkter på drygt 1 000 diagnoser. Doc Sven Nilsson
har fått uppdraget av Socialstyrelsen och doc Thomas
Kjellström för Internmedicinska Föreningen att
förhandla fram den nya reviderade klassifi-
kationen av sjukdomar inneliggande och på
våra mottagningar.
För diabetes del har styrelsen för Svensk
Förening för Diabetologi fått uppdrag att
på remiss se över givet förslag. Ett utkast
följer nedan med möjlighet för Dig att ge
synpunkter närmaste veckan före det officiellt
bestäms vid ett kommande nationellt chefsöver-
läkaremöte.
I början avjanuari skall den nya klassikationen
på våra respektive arbetsplatser enligt uppgjorda
planer.

METABOLA SJUKDOMAR - DIABETES. Kapitel IV.
Diabetes
.typ 1 (IDDM) E 10.
.typ 2 (NIDDM)1 E 11.
.efter pankreatektomi E.89.1
graviditetsdiabetes o24.9
patologisk glukosbelastning R73.0

Diabetes föreligger vid B-glukos fastande
„6.7 mmol/l eller „11.1 mmol/l 2 timmar efter
75 g glukos peroralt.
E 10. Typ 1 (IDDM) anges vid tydliga tecken
på insulibrist i form av t ex viktnedgång
eller ketosbenägenhet och/eller förekomst
av autoantikroppar (GAD. ICA).
E 11. Typ 2 (NIDDM) anges om angivna kriterier
för typ 1 diabetes saknas.
Sekundär diabetes anges med grundsjukdomens
kod följd av diabeteskod E 11.
Graviditetsdiabetes anges vid debut under
graviditet av tidigare ej känd diabetes
eller B-glukos „9.o mmol/l 2 timmar efter
75 g glukos peroralt. Om sjukdomen kvarstår
efter partus anges E 10 eller E 11.

KOMPLETTERING TILL E10-E11
Koderna E 10 och E 11 kompltteras i specialistvård
med decimal. Komplikation som föranlett sjukhusvård
anges.
.0 koma, vilket innebär medvetslöshet, varur
patienten ej eller med svårighet kan väckas.
.0B hyperosmolärt koma, vilket innebär koma
förenat medexcessiv hyperglykemi tillsammans
med hyperosmolalitet utan ketoacidos.
.0C hypoglykemiskt koma, vilket innebär koma
i samband med insulinbehandling eller annan
blodsockersänkande farmakoterapi. Koden kompletteras
med ATC-kod +Y57.9

koma
.ketoacidotiskt .0A
.hyperosmolärt .0B
.hypoglykemiskt .0C
ketoacidos utan koma .1

njurkomplikation
.mikroalbuminuri .2A
.albuminuri .2B
.njurinsufficiens .2C
.UNS . 2X
.2 med njurkomplikation.
Definitionen av mikroalbuminuri är 20-200 µg/min,
motsvarande ca 20-200 mg/l eller 30-300 mg/dygn.
Albuminuri anges för värden däröver.
Njurinsufficiens är S-kreatinin >150µmol/l

ögonkomplikation
.icke proliferativ .3A
.proliferativ .3B
.UNS .3X

neurologisk komplikation
.symmetrisk perifer
neuropati .4A
.akut mononeurit .4B
.amyotrofi .4C
.gastropares .4D
.dysfunktion gastrointestinal
UNS .4E
.dysfunktion urogenital-
organ .4F
.autonom dysfunktion UNS .4G
.neurologisk komplika-
tion UNS .4X
.4A.
Symmetrisk perifer neuropati innebär
subjektiv känslestörning tillsammans
med upphävd ibrationssensibilitet för
stämgaffel eller biotesiometervärde
„40 över malleoler. Impotens i samband
med diabetes anges med N48.4 efter
diabeteskod E.10(.4) eller E11(.4).

komplikation nedre extremitet
.med sår .5A
.med gangrän .5B
.med osteopati .5C
.med amputation .5D
.UNS .5X

specifika diabeteskomplikationer
.i rörelseapparat .6A
.i hud .6B

.med multipla komplikationer .7
.7 med multipla komplikationer
anges när mer än en av komplikationerna
.2-.6 föreligger.
.utan komplikationer .9

hypoglykemiskt koma
.hos icke-diabetiker E15.9

renal glykosuri E74.8

Hör av Dig till mig för synpunkter
eller skriv på vårT DiskussionsForum
med ett inlägg! OVAN ÄR ETT PÅVERKBART
UTKAST från Styrelsen.
Efter formellt senare beslut kommer
doc Sven och Peter Nilsson skriva
en artikel på DiabetologNytts
internetsida och även i DiabetologNytt
Nr 1-1997 med utgivning i jan.

Med vänlig hälsning
stig
Stig Attvall
Vetenskaplig sekreterare i
Svensk Förening för Diabetologi
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: NY KLASSIFIKATION AV DIABETES frånjanuari 1997
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]