PRIS TILL DIABETESSKÖTERSKA!

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 23 :e NOVEMBER, 1996 vid 03 - tiden

PRIS TILL DIABETESSKÖTERSKA!
Christina Pilström, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala
Prissumma 10.000:-
Uttagningskommittén har bestått av Ann Björklund, Svensk Förening
för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD), Jan Östman doc Huddinge,
Bengt Scherstén prof Dalby, Madeleine Svensson, diabetessköterska
Dalby, Lilian Anzelius Collin, Hemocue AB.

Christina har utarbetat ett bildmaterial kallat Flickboken, som
beskriver utvecklingen under pubertet hos flickor och kan användas
som ett instrument för självskattning av pubertetsutvecklingen.
Den är framtagen efter önskemål från flickor med diabetes och har
utarbetats i samarbete med testgruppen flickor.

I prisjuryns uttalande står bland annat i motiveringen: vid behand-
ling av barn med diabetes är det nödvändigt att följa deras kropps-
liga utveckling under pubertetsåren. En pubertetsbedömning kan
vara en känslig undersökning inteminst därför att den måste göras
under den period i livet, när många ungdomar normalt döljer sin
utveckling och drar sig undan för att begrunda de kroppsliga föränd-
ringarna i enskildhet. Flickorna har ofta varit besvärade av de
återkommande undersökningarna av läkare, känt sig alltför genrera-
de för att våga ställa frågor hur man utvecklas, vad är normalt.
För att informera flickor om utvecklingen under puberteten har
pristagaren utarbetat ett bildmaterial som visar de fem stadierna
av bröstutveckling och pubesbehåring beskrivna av Tanner.

Materialets användbarhet har testats som ett instrument för
egenbedömning av pubertetsutevcklingen i en pilotstudie med 54
flickor 9-15 år, från en lågstadie- och mellanstadieklass i
Uppsala. Resultatet har jämförts genom beskrivande statistik.
I 80% överenstämde bedömning av bröstutvecklingen med försöks-
ledarnas uppfattning, och vid bedömning av pubesbehåring fanns
överensstämmelse i 90%.

Sammanfattningsvis visar studien en god överensstämmelse mellan
flickors och försöksledares bedömningar, men antalet individer
i de olika stadierna är få, och ytterligare försökspersoner
behövs för validering av instrumentet.

Red GRATULERAR pristagaren!

NyhetsInfo
Red
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: PRIS TILL DIABETESSKÖTERSKA!
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]