LÄCKANDE INSULINPUMP-SLANGAR ...

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 26 :e OKTOBER, 1996 vid 22 - tiden

LÄCKANDE INSULINPUMP-SLANGAR ...
Till Red har kommit en del e-mail kring ovan problem och
därför tas det upp för att se om behov finns att diskutera
detta närmare

Ansvaret för medicinskt tekniska produkter i hälso- och
sjukvården regleras i SOSFS 1994:20, 21(M). Här anges
bland annat;

Vårdgivaren ansvarar för att bestämmelserna om medicintekniska
produkter efterlevs. En medicinteknisk produkt som är avsedd
att administrera läkemedel omfattas av dessa föreskrifter.
Produkternas märkningar och bruksanvsiningar skall vara
avfattade på svenska, när produkten når slutanvändaren.

Tíll redaktionens kännedom har kommit ett utskick från
Orion Diagnostica och Dartec kring problem med läckage.
Företagen beklagar det hela. Man skickar med en lista på
produkter, infusionsset, som skall eftersökas och återskickas
för att förhindra risk för läckage. Meddelandet skickas ut
till alla patienter som får direktleverans från företagen
och till ansvariga för insulinpumppatienter. Ny plast, sk
ABS-plast skall göra kopplingarna ännu starkare mot slag,
drag eller böjningar.

Läckage i kopplingar är speciellt allvarligt för
pumpanvändare med diabetes, då brist på insulinorsakar
högt blodsocker med risk för ketoacidos, ²syror², som kan leda
till behov av hjälp på sjukhus. Dartec diskuterar detta i detalj
under ²varning för ketoacidos². Avbruten insulintillförsel
fordrar SNABB hantering för att förhindra diabetiskt ketoacidos.

Under alla år som insulinpumpar använts har tyvärr fall av
ketoacidoser eller akut högt B-glukos rapporterats, oftast
som en följd av alltför hög tilltro till pumpsystemets
tillförlitlighet. Som exempel har pumpanvändare varit på
långväga resor och semesterorter utomlands, då problem
inträffat, och man har inte ens haft med sig alternativa
doseringsmöjligheter med insulin och spruta eller penna.

Samtliga pumpar på marknaden är idag synnerliegen
tillförlitliga med alarm för att upptäcka alla tänkbara
orsaker till fel, men ingen pumptyp har möjligheter att
ge larm för t ex lossnad kanyl eller läckage på grund av
dålig hopkoppling eller sprickor i kopplingen - vilket av och
till inträffar. Vid dessa tillstånd föreligger akut risk för
svåra tillstånd orsakade av insulinbrist UTAN ATT PUMPARNA
KAN GE ALARM. Pumpanvändare MÅSTE vara medvetna om betydelsen
av upprepade B-glukosmätningar, i synnerhet på morgonen, för
kvalitetssäkring av insulinpumpsystemet - och vara förberedda
när problemen med insulintillförsel inträffar. Pumpsystemen
kan alltid fallera.

Ansvarig läkare och sköterska SKALL redan då pumpen
lämnades ut, ha gett anvisningar om åtgärder att vidta i de
fall då insulininfusionen ej fungerar korrekt
* lär känna igen symtomen på förhögt B-glukos med ketoacidos
med illamående, kräkningar, etc och då ta kontakt med sjukvården
* alltid ha tillgång till alternativt doseringsschema för spruta/penna
* ha alltid blodglukosstickor och -mätare tillgängligt
* ha alltid urinstickor för ketoner tillgängligt
* vid akut B-glukosstegringar skall upprepade B-glukosmätningar
göras så ofta som möjligt
* misstänk alltid pumpsystemet vid ovanliga B-glukosstegringar -
koppla då bort pumpen
* var alltid beredd att dosera insulin med alternativ metod,
dvs insulinspruta eller -penna
* kontrollera ketonvärdenai urin vid minsta misstanke om
insulinbrist med höga B-glukos, ibland behöver B-glukosvärdena
ej vara extremt höga
* kontrollera alltid ketonvärdena vid sjukdom, speciellt vid
samtidig feber
* om urinketonvärdena är positiva skall alltid ansvarig läkare
eller sköterska kontaktas omgående
* gå aldrig till sängs med oförklarligt högt B-glukos utan att
kontrolla ketoner med urinsticka
* när väl det akuta skedet, av vilket skäl det vara må, är
åtgärdat och B-glukos är normaliserat, skall pumpsystemet
testas avseende dosering, läckage, program etc.
* efter doseringsproblem med eller utan alarm bör alltid
pumpens insulinreservoar och infusionsset eller -kanyl bytas ut,
för att i görligaste mån, eliminera att problemet orsakades av
materialfel

Några speciella erfarenheter från Dig som kollega?
______

En kollega har taget upp frågan: finns det någon speciell
patientförening för insulinpumpanvändare i Sverige eller
world wide? Vad säger Du? Finns det sådan?

Red
DiabetologNytt
961026
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: LÄCKANDE INSULINPUMP-SLANGAR ...
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]