KLASSIFIKATION AV DIAGNOSER OCH ÅTGÄRDER VID DIABETES

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Peter Nilsson DEN 23 :e OKTOBER, 1996 vid 22 - tiden

KLASSIFIKATION AV DIAGNOSER OCH ÅTGÄRDER VID DIABETES
Den nya diagnosklassifikationen ICD-10 skall börja användas
970101 i Sverige. Detta har föranlett en allmän översyn hur
diagnoser och åtgärder skall kodifieras.

Aktuella möjligheter och problem med hänsyn till
klassifikationsutveckling är:
* Introduktion av datajournal på sjukhus och i primärvård pågår
och torde vara helt genomförd under de närmaste åren
* ICD-10 har en betydligt mer preciserad diagnosklassifikation
och kodning än ICD-9
* När verksamheten förs över från en klinik till en annan
- eller från sjukhus till primärvård - krävs överblick, som
endast kan uppnås genom ett sammanhållet diagnossystem.
* För jämförelse mellan olika verksamheter - t ex i samband
med klinikrevision - är det väsentligt med gemensamt
diagnosbegrepp och gemensamma klassifikationskriterier.
Diagnossättning efter enhetlig modell måste därför i
vårdenhetens verksamhet ske i samma former antingen patienten
tas emot i konventionell sluten vård eller i t ex dagsjukvård
respektive vid besök på olika typer av mottagningar.
* Psykiatriavsnittet av ICD-10 har en utvecklad beskrivning av
de kriterier, som konstituerar olika diagnoser. Sådana kriterier
saknas inom övriga avsnitt. Beträffande kvantitativt och
ekonomiskt speciellt intresanta diagnoser - t ex diabetes -
finns behov av nationellt förankrade kriterieförteckningar.
* DRG-utvecklingen hämmas av att den enskilda resultatenheten
kan ha intresse att manipulera klassifikationer för egen
ekonomisk optimering. Detta motverkas genom möjlighet att
följa diagnos- och åtgärdsrelaterade kostnader för den
enskilda individen hos olika resultatenheter och huvudmän
- i första hand landsting och primärkommuner men om möjligt
också inom försäkringskassornas verksamhet.

EN GENERELL REGISTRERING AV DIAGNOSRELATERADE KOSTNADER SKULLE
GE ETT UTOMORDENTLIGT UNDERLAG FÖR OPTIMAL SJUKVÅRDSPLANERING.

Med anledning av dessa överväganden har Svensk Internmedicinsk
Förening (SIM) i samarbete med specialistföreningarna, vars
verksamhet i olika former är integrerade i medicinklinikerna,
tagit fram ett gemensamt klassifikationsunderlag för klinisk
praxis. Detta arbete har i viss utsträckning samordnats med
pågående State of the Art beskrivningar.

Svensk Förening för Diabetologi (SFD) har genom sin styrelse
medverkat med att utveckla avsnittet om klassificering av
diabetes, varvid speciellt intresse har ägnats åt lämplig
kodning av komplikationer med en detaljeringsgrad utöver vad
som anges i ICD-10, samt åt att ange kriterier för olika typer
av diabetes och diabeteskomplikationer.

Jönköping och Lund 961023
Sven Nilsson Peter Nilsson

adress: Peter Nilsson,
Vårdcentralen,
Skolgatan 1, 240 10 Dalby
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: KLASSIFIKATION AV DIAGNOSER OCH ÅTGÄRDER VID DIABETES
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]