Blir Diabetessjuksköterska Diabetesspecialistsjukhussköterska?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Red DiabetologNytt DEN 11 :e FEBRUARI, 1997 vid 07 - tiden

Bästa Läsare!

Se nedan färska betänkande
KRING SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING MED FOKUS PÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA!
_________

Betänkandet Ny behörighetsreglering på hälso- och sjukvårdens
område (SOU 1996:138)

1994 års behörighetskommitté överlämnar i dag sitt be-
tänkande Ny behörighetsreglering på hälso- och
sjukvårdens område m.m. till socialminister Margot Wall-
ström.

Kommittén har bl.a. gjort en samlad översyn av behörig-
hetsregleringen inom hälso- och sjukvården och lämnar
förslag till ny lagstiftning på området.

Kommittén har haft en parlamentarisk sammansättning. Som
experter har medverkat representanter från
Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet,
Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, LO,
TCO och SACO. Regeringsrådet Ulla Wadell har varit
ordförande i kommittén.

Betänkandet redovisas här i en sammanfattning;

SJUKSKÖTERSKEUTBILDNINGEN OCH SPECIALISTSJUSKÖTERSKA
Den svenska sjuksköterskeutbildningen är numera, i linje
med EG-direktiven för sjuksköterskor, en treårig
generalistutbildning. Den enda reglerade vidareut-
bildningen för sjuksköterskor är barnmorskeutbildningen.
Till kommittén har framförts farhågor om att de
generalistutbildade sjuksköterskorna inte kommer att ha
den kunskap som krävs inom vissa specialområden. Det har
också upplevts som ett problem att vidareutbildningarna
inte är reglerade. För att försöka skapa en garanti för
att det i framtiden kommer att finnas sjuksköterskor med
erforderlig kompetens inom alla centrala områden föreslår
kommittén att ett antal vidareutbildningar för
sjuksköterskor regleras i högskoleförordningen. En
vidareutbildad sjuksköterska får enligt förslaget en
skyddad yrkestitel som specialistsjuksköterska. När det
gäller röntgensjuksköterskor föreslås en treårig
direktutbildning som leder till en särskild legitimation
som röntgensjuksköterska.

SYNPUNKTER?
Kanske skall utbildningsinnehållet i 10 och 20 p mer distinkt definieras i dagens diabetessjuksköterskeutbildning. Vad ingår i magisterutbildningen, som nu endast finns i Uppsala?Som det är nu kan varje högskola själv definiera sin kursplan! Något för styrelsen för Diabetessjuksköterskor och Svensk Förening för Diabetologi att diskutera och komma fram kanske till en konsensus.
Synpunkter? Hör av Dig!

NyhetsINFO
Red DiabetologNytt
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Blir Diabetessjuksköterska Diabetesspecialistsjukhussköterska?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]