Re: Re: Re: Finns det datachecklistor för diabetes?

[ Läs eventuella Repliker på detta inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]

INSÄNT AV Peter Fors DEN 02 :e FEBRUARI, 1997 vid 13 - tiden

SOM REPLIK PÅ: Re: Re: Finns det datachecklistor för diabetes? INSÄNT AV Jan-Eric Olsson DEN 07 :e JANUARI, 1997 vid 21 - tiden

Date: Sat, 01 Feb 1997
From: Peter Fors >
Subject: Angående checklistor

Hej!

Jag har nu fått kontakt med tre personer som söker efter någon form av
"konsensus" angående checklistor i en datorjournal. Projekt pågår i
Skåne och Stockholm och diskuteras i Uppsala län. Troligtvis kommer
denna förfrågan att komma från alla som visar intresse för "vår"
checklista. Vår lista är ju inte "auktoriserad" på något sätt. Dessutom
innehåller den en del brister som blivit uppenbara efter hand.

Martin Fahlén har också arbetat mycket med detta och funnit sin lösning
i Diab-Base.

Denna fråga är mest aktuell för primärvården pga den högre
datortätheten. Men det borde vara en angeläget även för diabetesvården
på sjukhusen att försöka "ligga före" för att påverka de journalsystem
som senare skall ut på marknaden.

Dessutom är det min bestämda uppfattning att detta krävs om det skall
bli någon skjuss på det Nationella Registret från Primärvårdens sida.

För att resultatet skall bli bra måste synpunkter inhämtas från flera
håll. T ex

Labspecialiteterna (t ex stavningen av labprover). Som exempel har jag
funnit fyra olika stavningar av HbA1c bara i Alingsåsområdet (HbA1c,
Ery-HbA1c, B-HbA1c och Hb-HbA1c !!!). Detta uppfattar en dator som fyra
olika prover.

Ögonläkare (definitioner av ögonbottenförändringar)

Nefrologer

Användare. Det är viktigt att begreppen i menyerna är entydiga och
omfattar all möjliga varianter utan att vara för många (en meny med för
många varibaler blir ej överskådlig).

De största tillverkarna av morgondagens program (IBM, Siemens mfl).

m fl.

Utgångspunkten och omfattningen bör vara harmonisering med Diab-Care som
tydligen är på väg att segla upp som en konsensus i Europa. Därmed inte
sagt att alla måste använda alla begrepp och definitioner (ej
realistiskt). Dock kommer ett minimum att krävas för att omfatta det
Nationella Diabetesregistret.

Såväl begrepp (variabler) som koder (värdet som lagras i datorn) måste
definieras.

Jag tror inte detta arbete är gjort på en kafferast. Det låter inte så
avancerat, men det är många intressenter och faktorer att ta hänsyn
till.

Är det något för Svensk förening för Diabetologi att initiera?

Många hälsningar

Peter Fors
REPLIKER:


SKICKA REPLIK PÅ DETTA INLÄGG
NAMN:
E-POST:
INLÄGGETS TITEL: Re: Re: Re: Re: Finns det datachecklistor för diabetes?
INLÄGG:
LÄNK:
LÄNKNAMN:
BILD:


[ Läs eventuella Repliker på detta Inlägg ] [ Skicka Replik på detta inlägg ] [ Diskussionsforum ]